top of page
  • Writer's pictureMel

3 Konsèy Sou Fè Videyo

Updated: Dec 14, 2020



Fè videyo se yon bagay ki trè enpòtan. Nan youn nan sondaj Hubspot te fè an 2017, sou 3010 patisipan, 54% te di yo prefere videyo epi yon lòt 34% ankò te prefere videyo sou rezo sosyo yo. Men se pa tout lè videyo nou yo soti jan nou ta renmen l. Men 3 konsèy mwen ta bay moun ki ap fè videyo oubyen moun ki ap chèche moun pou fè videyo pou yo. M ap tou pale nou de pwojè videyo mwen fenk fini pou Tearfund Haiti.


1. Reflechi sou objektif videyo a.

Pou kiyès w ap fè videyo sa a? Kiyès ki pral gade l? Jèn moun? Granmoun? Timoun? Ayisyen? Moun tout kote? Ki enpak ou bezwen videyo sa a genyen sou moun? Bay enfòmasyon? Fè yo pran kèk aksyon? Fè yo reflechi sou yon sijè?

Nan pwojè videyo Tearfund sa a, mwen te chita pale ak responsab òganizasyon an. Yo te fè m konnen pouki yo te vle kreye videyo a e sa te pèmèt mwen gen pi bon lide sou kijan mwen te dwe planifye pou sa.


2. Planifye kontni videyo a.

Chita reflechi sou kisa videyo a pral gen ladann. Ki kote w pral filme? Fè yon lis tout klip nan videyo a w ap bezwen. Epi lè w ap filme, vini ak lis sa a epi verifye tout bagay kòrèk.


Nan pwojè videyo Tearfund sa a, mwen te fè yon lis tout klip mwen t'ap bezwen yo. Mwen te bezwen filme chak materyèl yo ta pral itilize pou fè sa yo rele 'Tipi Tap' la. Mwen t ap bezwen fè videyo espas la tou si posib. Mwen t ap bezwen filme entèvyou kote moun nan ta pral eksplike kijan pou yon moun konstwi yon Tipi Tap. Mwen t ap bezwen fè videyo aksyon yo, sa yo ta pral montre moun yo fè. Tout klip sa yo, mwen te reflechi sou yo ki fè m' te pare jou nou t'ap filme a.


3. Patisipe e bay opinyon w.

Ki pwoblèm ou wè oubyen ou antisipe? Ki solisyon ou ka pote? Se vre se filme w ap filme, men pa sispann ap idantifye pwoblèm e pote solisyon. Kliyan pa w la ap kontan e rezilta final la ap kanpe pi djanm lè konsa.

Nan pwojè videyo Tearfund sa a, chak fwa mwen te ka bay opinyon m, mwen pa t sispann fè sa. Se gras ak kominikasyon ant ekip yo a e mwen menm, nou te vin tonbe klè sou ki etap Tipi Tap la genyen e kijan nou te ka pi byen eksplike li bay piblik la.



Men yo! 3 konsèy mwen yo so kijan nou ka pi byen fè videyo. Nan aplike konsèy sa yo, men rezilta final la...



Si konsèy sa yo te itil ou, kite yon mesaj sou paj sa a pou w fè m konnen. Si ou ta renmen pale avè m pou mwen ka fè yon videyo pou ou, annou pale.

45 views

Comments


bottom of page